Livestream

Welkom bij de livestream van De Nieuwe Augustinus.

Via deze livestream kunt u op zondagochtend om 11.15 uur de besloten viering in de Nieuwe Augustinus live volgen.

Collecte

In deze tijden is collecteren tijdens de viering niet mogelijk. Wel kunt u een eigen bijdragen overmaken via deze link.

Alvast hartelijk dank!

 

8 tips  om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

Volgt u de Eucharistieviering via de Livestream of kijkt u de Eucharistieviering terug? Dan vindt u hier 8 tips om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

Contact.

Pastoor Nico van der Peet is na afloop van de Eucharistieviering telefonisch bereikbaar tot 13.30 uur. Telefoonnummer: 020-632 07 26

 

Bisdomblad Samen Kerk

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen  op je smartphone, ipad, tablet of computer op:

www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl


Klik op onderstaande knop om de Livestream te bekijken:


Viering  gemist? Bezoek ons YouTube-kanaal om een viering terug te kijken.


ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN
EERSTE LEZING Hand., 7, 72-14
Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.
     Uit de Handelingen der Apostelen
12 Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
     keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. 
     Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
13 Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal 
     waar ze verblijf hielden
     Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, 
     Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, 
     Jakobus, zoon van Alfeuis,
     Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. 
14 Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed 
     samen met de vrouwen,
     met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
 
 
Tussenzang Ps. 27 (26), 1, 4, 7-8a
     Ik reken er op nog tijdens mijn leven 
     de weldaden van de Heer te ervaren. 
Of:Alleluia.
De Heer is mijn licht en mijn leidsman, 
wie zou ik vrezen ;
De Heer is de schuts van mijn leven, 
voor wie zou ik bang zijn?
Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen 
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, 
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem, 
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op, 
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
 
 
TWEEDE LEZING 1 Petr., 4, 13-16
Als men u hoont om de naam van Christus zult gij zalig zijn.
     Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
     Dierbaren,
13 Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus; 
     dan zult gij juichen van blijdschap,
     wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
14 Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus;
     het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
     die de Geest van God is, op u rust.
15 Zorgt dat niemand van u te lijden heeft
     als moordenaar of dief of boosdoener of aanbrenger. 
16 Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, 
     maar God eren met die naam.
ALLELUIA Joh., 14, 18
Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer, 
Ik ga, en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden. 
Alleluia.
 
EVANGELIE Joh., 17,1-11a
Vader, eerheerlijk uw Zoon.
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
     volgens Johannes
1   In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:
      „Vader, het uur is gekomen.
     „Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke.
2   „Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen
     om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. 
3   „En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
     de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden : Jezus Christus. 
4   „Ik heb U op aarde verheerlijkt
     door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. 
5   „Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
     en geef Mij de heerlijkheid,
     die Ik bij U had eer de wereld bestond.
6   „Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen 
     die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
     „U behoorden ze toe ;
     Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. 
7   „Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt.
8   „Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, 
     heb Ik hun meegedeeld,
     en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend 
     dat Ik van U ben uitgegaan,
     en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. 
9   „I k bid voor hen.
     „Niet voor de wereld bid Ik,
     maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. 
10 „AI het mijne is van U en het uwe is van Mij.
     „Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
11a „Ik blijf niet langer in de wereld, 
     zij echter blijven in de wereld, 
     terwijl Ik naar U toe kom."