Livestream

Welkom bij de livestream van De Nieuwe Augustinus.

Via deze livestream kunt u op zondagochtend om 10.15 uur de besloten viering in de Nieuwe Augustinus live volgen.

Collecte

In deze tijden is collecteren tijdens de viering niet mogelijk. Wel kunt u een eigen bijdragen overmaken via deze link.

Alvast hartelijk dank!

 

8 tips  om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

Volgt u de Eucharistieviering via de Livestream of kijkt u de Eucharistieviering terug? Dan vindt u hier 8 tips om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

 

Contact.

Pastoor Nico van der Peet is na afloop van de Eucharistieviering telefonisch bereikbaar tot 13.30 uur. Telefoonnummer: 020-632 07 26


Klik op onderstaande knop om de Livestream te bekijken:


Viering  gemist? Bezoek ons YouTube-kanaal om een viering terug te kijken.


ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING Wijsh., 12, 13. 16-19
Gij biedt waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer.
     Uit het boek der Wijsheid
13 Naast U is er geen andere God 
     die zorg draagt voor alles,
     geen andere God, voor wie Gij waar zoudt moeten maken 
     dat Gij niet onrechtvaardig hebt geoordeeld.
16 Uw macht is de grond van uw rechtvaardigheid, 
     en omdat Gij over allen heerst,
     behandelt Gij allen ook met zachtheid.
17 Waar men aan uw volstrekte macht niet gelooft, 
     daar toont Gij uw kracht
     en bij hen die haar ervaren hebben, 
     neemt Gij alle grond tot overmoed weg. 
18 Gij echter, die over de macht beschikt, 
     met veel zachtheid spreekt Gij uw oordeel uit 
     en Gij bestuurt ons met veel goedertierenheid,
     want Gij kunt uw macht tonen, wanneer Gij maar wilt. 
19 Door zó te doen hebt Gij uw volk geleerd,
     dat de rechtvaardige een vriend van de mensen moet zijn, 
     en hebt Gij uw zonen hoopvol gestemd
     dat Gij, daar waar gezondigd wordt, 
     de kans tot inkeer biedt.
 
 
TUSSENZANG Ps. 86 (85), 5-6, 9-10, 15-16a
Gij zijt goed en genadig, Heer.
Gij zijt immers goed en genadig, Heer, 
barmhartig voor elk die U aanroept.
Luister dan, Heer, naar mijn bidden, 
geef acht op mijn smekende stem.
Eens komen de volken, uw schepselen, 
weer om U te aanbidden, uw Naam te loven.
Want groot zijt Gij, Heer, en groot is uw schepping, 
Gij zijt de enige God.
Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, 
geduldig, mild en betrouwbaar.
Let dan op mij, heb erbarmen met mij, 
en schenk uw dienaar uw kracht.
 
TWEEDE LEZING Rom., 8, 26-27
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtin­gen.
     Uit de brief van de heilige apostel Paulus 
     aan de christenen van Rome
     Broeders en zusters,
26 De Geest komt onze zwakheid te hulp.
     Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, 
     maar de Geest zelf pleit voor ons
     met onuitsprekelijke verzuchtingen. 
27 En Hij die de harten doorgrondt, 
     weet waar de Geest op zint,
     want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
ALLELUIA Apok., 2, 10c
Alleluia.
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer, 
en Ik zal u de kroon des levens geven. 
Alleluia.
 
 
EVANGELIE Mt., 13, 24-43 of 24-30
Laat beide samen opgroeien tot de oogst.
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
     volgens Matteus
24 In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor;
     „Het Rijk der hemelen gelijkt op een man
     die op zijn akker goed zaad had gezaaid ;
25 maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, 
     zaaide onkruid tussen de tarwe en ging heen.
26 „Toen de halmen opgeschoten waren en vrucht hadden gezet, 
     was ook het onkruid te zien.
27 „Nu gingen de knechten naar hun meester en zeiden hem: 
     Heer, ge hebt toch goed zaad op uw akker gezaaid? 
     „Hoe komt het dan dat er onkruid op staat?
28 „Hij antwoordde hun
     Dat is het werk van een vijand. 
     „De knechten zeiden tot hem:
     Wilt ge dan dat we het bijeengaren? 
29 „Maar hij zei:
     Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, 
     de tarwe mee uittrekt.
30 „Laat beide samen opgroeien tot de oogst, 
     en met de oogsttijd zal ik de maaiers zeggen:
     Haalt eerst het onkruid bijeen
     en bindt het in bussels om te verbranden ; 
     maar slaat de tarwe op in mijn schuur."
(31 Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor
     „Het Rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, 
     dat iemand op zijn akker zaaide.
32 „Dat is wel het allerkleinste zaadje, 
     maar wanneer het is opgeschoten,
     is het groter dan de andere tuingewassen; 
     het wordt een boom,
     zodat de vogels in zijn takken komen nestelen."
33 Nog een andere gelijkenis vertelde Jezus hun: 
     „Het Rijk der hemelen gelijkt op gist,
     die een vrouw in drie maten bloem verwerkte, 
     totdat deze in hun geheel gegist waren."
34 Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen 
     en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
35 opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord:
     „Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
     Ik zal openbaren
     wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld."
36 Toen liet Hij de menigte gaan en keerde naar huis terug. 
     Zijn leerlingen kwamen nu naar Hem toe en zeiden:
     „Leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker." 
37 Hij gaf hun ten antwoord
     „Die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon ; 
38 de akker is de wereld ;
     het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk ; 
     het onkruid de kinderen van het kwaad,
39 en de vijand die het zaaide, is de duivel. 
     „De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen.
40 „Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, 
     zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
41 „De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden 
     en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
     allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven 
42 om hen in de vuuroven te werpen,
     waar geween zal zijn en tandengeknars.
43 „Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader 
     schitteren als de zon.
     „Wie oren heeft, hij luistere.")