Livestream

Welkom bij de livestream van De Nieuwe Augustinus.

Via deze livestream kunt u op zondagochtend om 10.15 uur de besloten viering in de Nieuwe Augustinus live volgen.

Collecte

In deze tijden is collecteren tijdens de viering niet mogelijk. Wel kunt u een eigen bijdragen overmaken via deze link.

Alvast hartelijk dank!

 

8 tips  om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

Volgt u de Eucharistieviering via de Livestream of kijkt u de Eucharistieviering terug? Dan vindt u hier 8 tips om de Eucharistieviering via het scherm mee te vieren.

 

Contact.

Pastoor Nico van der Peet is na afloop van de Eucharistieviering telefonisch bereikbaar tot 13.30 uur. Telefoonnummer: 020-632 07 26


Klik op onderstaande knop om de Livestream te bekijken:


Viering  gemist? Bezoek ons YouTube-kanaal om een viering terug te kijken.


NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
EERSTE LEZING 1 Kon., 19, 9a. 11-13a
Treed aan voor de Heer op de berg.
Uit het eerste boek der Koningen
9a In die dagen kwam de profeet Elia bij de Horeb, de berg van God. 
Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er.
11 Maar de Heer zei tot hem
„Ga naar buiten en treed aan voor de Heer op de berg." 
Toen trok de Heer voorbij.
Voor Hem uit ging een hevige storm,
die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. 
Maar de Heer was niet in de storm.
Op de storm volgde een aardbeving.
Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. 
12 Op de aardbeving volgde vuur.
Maar ook in het vuur was de Heer niet.
Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. 
13a Zodra Elia dit hoorde,
bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan
aan de ingang van de grot.
 
 
TUSSENZANG Ps. 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14
   Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer.
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, 
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, 
zijn glorie komt weer bij ons wonen.
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, 
als vrede en recht elkaar omhelzen ;
Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, 
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Dan zal de Heer. ons zijn zegen schenken 
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan 
en voorspoed zijn schreden volgen.
 
 
TWEEDE LEZING Rom., 9, 1-5
lk zou wensen vervloekt te zijn, als ik daarmee mijn broeders kon helpen.
   Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
   aan de christenen van Rome
   Broeders en zusters,
1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet,
   mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest 
2 in mijn hart is grote droefheid
   en een pijn die niet ophoudt. 
3 Waarlijk, ik zou wensen
   zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn,
   als ik mijn broeders en stamverwanten daarmee kon helpen. 
4 Immers, zij zijn Israëlieten,
   hun behoort de aanneming tot zonen,
   de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, 
   de eredienst en de beloften ;
5 van hen zijn de aartsvaders
   en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, 
   die, boven alles verheven, God is:
   de gezegende tot in de eeuwigheid ! Amen.
ALLELUIA Ps. 130 (129), 5
Alleluia.
Op de Heer stel ik mijn hoop, 
op zijn woord vertrouw ik. 
Alleluia.
 
EVANGELIE Mt., 14, 22-33
Zeg mij over het water naar U toe te komen.
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
     volgens Matteus
22 Na de broodvermenigvuldiging
     dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan 
     en alvast naar de overkant te varen,
     terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. 
23 Toen Hij het volk had weggezonden,
     ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
     De avond viel en Hij was daar alleen.
24 De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd 
     en werd geteisterd door de golven,
     want zij hadden tegenwind. 
25 Tegen de morgen
     kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe.
26 Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan, 
     raakten zij van streek
     omdat zij een spook meenden te zien
     en zij begonnen van angst te schreeuwen.
27  Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen:
      „Weest gerust, Ik ben het.
     „Vreest niet."
28 „Heer, - antwoordde Petrus - als Gij het zijt,
     zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen." 
29 Waarop Jezus sprak:
     „Kom !"
     Petrus stapte uit de boot
     en liep over het water naar Jezus toe.
30 Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, 
     werd hij bang ;
     hij begon te zinken en schreeuwde:
     „Heer, red mij !"
31 Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, 
     terwijl Hij tot hem zei:
     Kleingelovige waarom hebt ge getwijfeld?"
32 Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen.
33 De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden:
     „Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.'"