Kerkbijdragen


Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen we ons geloof in God met elkaar. Gedurende de afgelopen jaren bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. Dat was ook in het afgelopen jaar moeilijk: het coronavirus heeft zijn sporen nagelaten in onze kerkgemeenschap. Het bleek lange tijd niet mogelijk om met elkaar te vieren en toen dat wel mogelijk was, was de viering toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Veel parochianen en de pastores hebben geprobeerd het onderling contact in onze gemeenschap te behouden. Wij zijn dankbaar dat de livestream het meebeleven van de vieringen mogelijk maakte en nog steeds mogelijk maakt. Veel activiteiten konden helaas nauwelijks doorgang vinden, zoals de wekelijkse koorrepetities, catechetische bijeenkomsten, de seniorensociëteit, de 60+groep en de jaarlijkse Dag van Ontmoeting.

 

Ook financieel heeft het coronavirus gevolgen gehad: de inkomsten uit collectes tijdens de vieringen zijn sterk teruggelopen. Dat sommige kosten (bijvoorbeeld voor de eredienst) minder waren, laat onverlet dat veel kosten gewoon doorgingen: energie, belastingen, verzekeringen en de bekostiging van onze pastores. Het is daarom noodzakelijk dat alle parochianen ook in 2022 weer een financiële bijdrage leveren. Nu nog meer dan in andere jaren, want de energiekosten zullen komend jaar stijgen.

 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

NL 62 INGB 0008 6652 72 tnv R. K. Parochie Amsterdam-Noord

 

Met vriendelijke groet,

 

pastor Nico van der Peet, voorzitter van het parochiebestuur

Henk Verberne, penningmeester van de parochie

De werkgroep Financiën


ANBI

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. Het bisdom heeft de benodigde gegevens 

gepubliceerd op een landelijke ANBI-site van de Rooms-Katholieke Kerk.

De site voor onze parochie is https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA589

 

Voor het invullen van de aftrekpost giften op uw belastingformulier is het nuttig te weten dat onze parochie is vermeld onder:

Parochie H. Augustinus en het RSIN nummer is 824 108 450

Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nl



Werkgroep financiën

 

In onze parochie is een aantal werkgroepen werkzaam die er voor zorgen dat de parochie goed kan functioneren. B.v.: werkgroep interieurverzorging, bloemengroep, kosters, charitas, enz.

Zo is er ook de werkgroep financiën.

Dit zijn de taken en de doelstellingen van deze werkgroep:

·      Zorgen voor voldoende inkomsten voor de parochie via de vaste kerkbijdrage van elke parochiaan.

·      Het voorbereiden van de actie Kerkbalans en de uitvoering hiervan in de maand  januari van elk jaar.

Nog geen deelnemer aan de actie Kerkbalans ? Doe het dan nu !!

Dit kan heel eenvoudig: In de Parasol staat achteraan het bankrekeningnummer van de parochie.

Hier kunt u uw periodieke bijdrage of eenmalig op overmaken.

Uw parochie is u er dankbaar voor !

·      De “veegactie”, in september: parochianen aanschrijven die nog geen bijdrage hebben gedaan.

·      parochianen aanschrijven over de bijdrage in de kosten voor het parochieblad “Parasol”.

·      Overleg voeren met de penningmeester over genoemde activiteiten.

Zoals u ziet voldoende werk voor de leden van deze werkgroep.

Wij hopen dat wij met dit schrijven u een inzicht hebben gegeven in het doen en laten van de werkgroep financiën.