Kerkbijdragen


Aan het begin van het kalenderjaar vraagt uw kerk een extra bijdrage tijdens de actie Kerkbalans, onder het motto ‘Geef voor je kerk’.

Het is van belang dat iedere parochiaan meedoet aan deze actie. Het is niet alleen geven voor je kerk, maar ook geven om je kerk. De kerk is niet alleen een gebouw, maar ook een gemeenschap. Ze kan een bindmiddel zijn in onze maatschappij, die vaak van individuen en individuele belangen aan elkaar hangt. Of je nu deelneemt aan het koor, lid bent van een werkgroep of (gewoon) ’s zondags naar de kerk gaat: je maakt deel uit van een groep mensen.

 

Je kunt ook tot de kerk behoren omdat je zingeving in je leven belangrijk vindt. De verhalen uit de Bijbel, de preken van de pastores, de gebeden of liederen kunnen inspireren. Er is ook altijd gelegenheid voor stilte of meditatie in de kerk of in de dagkapel.

De kerk is ook een plek waar iedereen meetelt. Er zijn vieringen voor (gezinnen met) kinderen en er wordt aandacht besteed aan de ouderen in onze parochie, o.a. via de Dag van de Ontmoeting, elk jaar in oktober.

En het is heel belangrijk dat er in Amsterdam-Noord een katholieke kerk is. Het aantal kerken is de laatste jaren gedaald, ook in Amsterdam-Noord. Om de stem van de kerk in onze maatschappij te laten horen, moet die kerk wel aanwezig zijn.

Kortom: de kerk verdient een plaats. Ook in uw aandacht.

 

Om die kerk goed draaiende te houden, is geld nodig. Van het Rijk of de gemeente hoeven we geen subsidie te verwachten. De kerk moet zelf voor de kosten opdraaien. De maandelijkse lasten (belastingen, verzekeringen, energiekosten, de salarissen van pastores en organisten, de kosten voor de liturgie, het parochieblad etc.) moeten nu eenmaal worden voldaan.

Geef daarom voor uw kerk!!

 

NL 62 INGB 0008 6652 72 tnv R. K. Parochie Amsterdam-Noord

ANBI

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. Het bisdom heeft de benodigde gegevens 

gepubliceerd op een landelijke ANBI-site van de Rooms-Katholieke Kerk.

De site voor onze parochie is https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA589

 

Voor het invullen van de aftrekpost giften op uw belastingformulier is het nuttig te weten dat onze parochie is vermeld onder:

Parochie H. Augustinus en het RSIN nummer is 824 108 450

Zie voor meer informatie: www.kerkbalans.nlWerkgroep financiën

 

In onze parochie is een aantal werkgroepen werkzaam die er voor zorgen dat de parochie goed kan functioneren. B.v.: werkgroep interieurverzorging, bloemengroep, kosters, charitas, enz.

Zo is er ook de werkgroep financiën.

Dit zijn de taken en de doelstellingen van deze werkgroep:

·      Zorgen voor voldoende inkomsten voor de parochie via de vaste kerkbijdrage van elke parochiaan.

·      Het voorbereiden van de actie Kerkbalans en de uitvoering hiervan in de maand  januari van elk jaar.

Nog geen deelnemer aan de actie Kerkbalans ? Doe het dan nu !!

Dit kan heel eenvoudig: In de Parasol staat achteraan het bankrekeningnummer van de parochie.

Hier kunt u uw periodieke bijdrage of eenmalig op overmaken.

Uw parochie is u er dankbaar voor !

·      De “veegactie”, in september: parochianen aanschrijven die nog geen bijdrage hebben gedaan.

·      parochianen aanschrijven over de bijdrage in de kosten voor het parochieblad “Parasol”.

·      Overleg voeren met de penningmeester over genoemde activiteiten.

Zoals u ziet voldoende werk voor de leden van deze werkgroep.

Wij hopen dat wij met dit schrijven u een inzicht hebben gegeven in het doen en laten van de werkgroep financiën.