Regionale Missie Ontwikkeling

Halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw, als Amsterdam-Noord zich in een rap tempo uitbreidt, mensen uit de stad en de regio nieuwe woonwijken bevolken, worden parochies gesticht en verrijzen er nieuwe kerken. De veelal jonge bewoners met kinderen richten niet alleen hun aandacht en energie op school en sport, maar realiseren zich dat de wereld niet ophoudt boven ’t IJ. Onder de eerste nieuwe bewoners zijn mensen met visie die beseffen dat je – om de boodschap van Christus: ‘Vrede en Gerechtigheid’ uit te dragen – dáár met zijn allen voor moet gaan. Al in een vroeg stadium zoeken de jonge parochies van Ars en Salvator contact met de reeds bestaande: Augustinus, Rita, Stefanus en Sacrament.

Vervolgens volgt rond de eeuwwisseling een proces van eenwording, waarbij kerken noodgedwongen moeten fuseren omdat het kerkbezoek terugloopt. In dit verband is de RMO er terecht trots op, nu al meer dan veertig jaren regionaal samen te werken. Ook toen het moeilijker werd mensen te vinden voor de parochiële werkgroepen vonden de verschillende groepen steun bij elkaar. Nu maakt de werkgroep deel uit van de nieuw ontstane parochie De Nieuwe Augustinus en probeert de parochianen warm te krijgen voor projecten in de Derde Wereld.

 

 

De werkgroep heeft twee belangrijke taken:

1.     Werken aan bewustwording bij de parochianen ten aanzien van problemen in de Derde 

        Wereld.

2.     Het inzamelen van gelden voor missionaire acties.

 

Wat het eerste punt betreft: het is duidelijk dat de manier van leven in het Westen te maken heeft met de onderontwikkeling van de Derde Wereldlanden. De werkgroep probeert duidelijk te maken, dat leven vanuit het evangelie gevolgen heeft voor ons handelen in de wereld. Dit komt bijzonder tot uiting in de keuze van het Vastenaktieproject, dat in de Veertigdagentijd wordt ondersteund. Aan de hand van een concreet project in de Derde Wereld wordt duidelijk, dat de Vastentijd niet alleen een tijd van vasten en bidden is, maar ook een tijd om onze ogen te openen voor de nood in de wereld en dat vasten en bidden dan moeten leiden tot het geven van daadwerkelijke steun aan onze medemensen in ontwikkelingslanden.

Ieder jaar wordt gedurende de Veertigdagentijd voor het gekozen project aandacht gevraagd door middel van een groot artikel in Parasol en door aandacht in de zondagse vieringen.

In woord en gebed staan we zes weken stil bij de minder bedeelde medemens.

 

Maar niet alleen voor onze Vastenaktie wordt geld ingezameld. Eigenlijk zijn er het hele jaar door missionaire acties, die de aandacht van de missie- en ontwikkelingsgroep en de parochianen vragen:

  -   In de Veertigdagentijd onze grote Vastenaktie.

  -   Tijdens Pinksteren de Week voor de Nederlandse Missionaris.

  -   In augustus de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

  -   In oktober de Wereldmissiedag.

  -   In de Adventstijd de Bisschoppelijke Adventsactie.

 


Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst, een project in Eritrea

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2021 – van 17 februari tot en met 4 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

 

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al veel kinderen in de wereld basisonderwijs volgen, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. De Vastenactie ondersteunt projecten die beroepsonderwijs aanbieden. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderenm die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Eritrea

 

Onze parochie heeft nauwe banden met de Eritrese gemeenschap in Nederland. Elke maand komen Eritreeërs uit het hele land naar onze kerk om op zondagmiddag de eucharistie te vieren. Bovendien zijn enkele mensen uit die gemeenschap als vrijwilliger actief in onze parochie en geven vrijwilligers van onze parochie Nederlandse taallessen aan Eritrese vluchtelingen. Toen het verzoek vorig jaar uit de Eritrese gemeenschap kwam om tijdens de Vastentijd een project in Eritrea te steunen, hoefde de Missie- en Ontwikkelingsgroep niet lang na te denken. Door de coronacrisis is het project in 2020 enigszins ondergesneeuwd, en dus gaan we ook in 2021 met goede moed aan de slag met dit project. Het past prima in de campagne van Vastenactie in 2021. Het betreft namelijk de renovatie van een kostschool in het bisdom Keren in Eritrea.

Keren is de derde stad van Eritrea. In geen van de omliggende dorpen is een middelbare school. Scholieren van buiten de stad moeten dus naar de stad reizen om naar de middelbare school te kunnen. Vanwege de grote afstand, tot wel 45 kilometer, is dat niet voor iedereen haalbaar. Dus blijven veel kinderen na het afronden van de basisschool thuis. De kerk in Keren heeft een kostschool met een verblijfmogelijkheid voor de armste leerlingen.

De kerk in Keren wil scholieren uit arme gezinnen in staat blijven stellen naar de middelbare school te gaan. Daarom wil ze de kostschool in stand houden. Hierbij enkele foto’s waarop te zien is dat een renovatie hard nodig is!


Dit project voorziet in het renoveren van de studeerruimtes, de multifunctionele zaal, slaapkamers en toiletten. Na deze volledige renovatie biedt de school onderdak, verblijf en studeerruimte aan 65-70 scholieren per jaar. Zij kunnen er zonder zorgen hun middelbare school voortzetten. 

Het spreekt voor zich dat wij de steun aan dit project van harte aanbevelen.

 

In de Vastentijd worden deurcollectes gehouden aan het einde van de vieringen. U kunt uw gift ook storten:

Vastenactie Amsterdam Noord

IBAN: NL 78 INGB 0005 0690 00