Regionale Missie Ontwikkeling

Halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw, als Amsterdam-Noord zich in een rap tempo uitbreidt, mensen uit de stad en de regio nieuwe woonwijken bevolken, worden parochies gesticht en verrijzen er nieuwe kerken. De veelal jonge bewoners met kinderen richten niet alleen hun aandacht en energie op school en sport, maar realiseren zich dat de wereld niet ophoudt boven ’t IJ. Onder de eerste nieuwe bewoners zijn mensen met visie die beseffen dat je – om de boodschap van Christus: ‘Vrede en Gerechtigheid’ uit te dragen – dáár met zijn allen voor moet gaan. Al in een vroeg stadium zoeken de jonge parochies van Ars en Salvator contact met de reeds bestaande: Augustinus, Rita, Stefanus en Sacrament.

Vervolgens volgt rond de eeuwwisseling een proces van eenwording, waarbij kerken noodgedwongen moeten fuseren omdat het kerkbezoek terugloopt. In dit verband is de RMO er terecht trots op, nu al meer dan veertig jaren regionaal samen te werken. Ook toen het moeilijker werd mensen te vinden voor de parochiële werkgroepen vonden de verschillende groepen steun bij elkaar. Nu maakt de werkgroep deel uit van de nieuw ontstane parochie De Nieuwe Augustinus en probeert de parochianen warm te krijgen voor projecten in de Derde Wereld.

 

 

De werkgroep heeft twee belangrijke taken:

1.     Werken aan bewustwording bij de parochianen ten aanzien van problemen in de Derde 

        Wereld.

2.     Het inzamelen van gelden voor missionaire acties.

 

Wat het eerste punt betreft: het is duidelijk dat de manier van leven in het Westen te maken heeft met de onderontwikkeling van de Derde Wereldlanden. De werkgroep probeert duidelijk te maken, dat leven vanuit het evangelie gevolgen heeft voor ons handelen in de wereld. Dit komt bijzonder tot uiting in de keuze van het Vastenaktieproject, dat in de Veertigdagentijd wordt ondersteund. Aan de hand van een concreet project in de Derde Wereld wordt duidelijk, dat de Vastentijd niet alleen een tijd van vasten en bidden is, maar ook een tijd om onze ogen te openen voor de nood in de wereld en dat vasten en bidden dan moeten leiden tot het geven van daadwerkelijke steun aan onze medemensen in ontwikkelingslanden.

Ieder jaar wordt gedurende de Veertigdagentijd voor het gekozen project aandacht gevraagd door middel van een groot artikel in Parasol en door aandacht in de zondagse vieringen.

In woord en gebed staan we zes weken stil bij de minder bedeelde medemens.

 

Maar niet alleen voor onze Vastenaktie wordt geld ingezameld. Eigenlijk zijn er het hele jaar door missionaire acties, die de aandacht van de missie- en ontwikkelingsgroep en de parochianen vragen:

  -   In de Veertigdagentijd onze grote Vastenaktie.

  -   Tijdens Pinksteren de Week voor de Nederlandse Missionaris.

  -   In augustus de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

  -   In oktober de Wereldmissiedag.

  -   In de Adventstijd de Bisschoppelijke Adventsactie.

 


Voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaragua

De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo steunen we dit jaar een project in Nicaragua dat ervoor zorgt dat gezinnen met duurzame landbouwtechnieken van hun land kunnen leven.

Wat is er aan de hand?

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kindersterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika.

Palacagüina, waar het Adventsactie-project start, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed, zodat ze een groei- en ontwikkelingsachterstand hebben. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat gezinnen hun vee verkopen en hun akkers verkleinen; zo belanden ze in een negatieve spiraal.

Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is dat gezinnen in Palacagüina leren hun moestuinen op een duurzame, dat wil zeggen op een voor mens en land gezonde, manier te bewerken. En hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar kunnen houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken. De lokale non-profitorganisatie Octupan voert dit project uit met ondersteuning van Adventsactie.

 

Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.

 

Hoe doen we dat?

De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen. Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.

Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter, pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken.

Verder ontvangen ze vouchers die ze in noodsituaties kunnen inwisselen voor voedselpakketten.

In de Adventstijd zal een collecteschaal achter in de kerk staan voor uw gift voor deze actie. Indien u niet in de kerk kunt komen en toch wilt bijdragen of als u per bankrekening wilt betalen:

 

Vastenactie Amsterdam-Noord

IBAN NL 78 INGB 0005 0690 00

onder vermelding van Adventsactie-Nicaragua