Parochiële Caritas Instelling

Op 6 januari 2003  werd per bisschoppelijk decreet  de Parochiele Caritas Instelling van de Rooms-Katholieke parochie van de H-Augustinus Amsterdam-Noord opgericht.

 

Het RSIN nummer  van de PCI H-Augustinusparochie is 824 108 474, 

het bankrekeningnummer van deze PCI is NL 40 INGB 0004 9771 46.

 

De PCI H-Augustinusparochie Amsterdam-Noord is te bereiken via het 

Pastoraal Centrum, 

Kamperfoelieweg 209, 

1032 HM Amsterdam, 

telefoon 020-6320726.

Email; pastoraalcentrum@hotmail.com

 

Het door het Bisdom Haarlem-Amsterdam benoemde bestuur van deze PCI bestaat uit vijf leden , allen vrijwilligers, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden.

 

De doelstelling van de PCI is het geven van aandacht aan verschillende noden in de parochie van Amsterdam-Noord maar ook het ontwikkelen van diaconaal bewustzijn. De PCI wenst de caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen de parochie en vanuit diezelfde parochie een werkzaam instrument te zijn. Verder informatie kunt U vinden in de beleidsnota PCI van de RK parochie van de H-Augustinus Amsterdam-Noord, december 2015. Deze beleidsnota is op te vragen op het vermelde adres.

 

De activiteiten van de PCI bestaan uit het lenigen van noden (zowel individuele hulpverlening als het leveren van een bijdrage aan diaconale groepen)  als ook  het ontwikkelen van een diaconaal bewustzijn. Jaarlijks organiseert de PCI een Diaconaal Weekend, draagt zij bij aan de organisatie van een ziekendag binnen de parochie en verzorgt zij rond de Kerst- en Paasdagen een attentie aan hen die 

wat extra aandacht verdienen binnen de parochie. De PCI staat in nauw contact met de Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord, de Voedselbank Amsterdam-Noord, het Leefkringhuis te Amsterdam-Noord en de Stichting Doras. 

 

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het “kerk”-zijn vertoont een grote mate van continuieteit;

De pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Een verkorte financiele verantwoording wordt jaarlijks gepubliceerd in de Parasol, het parochieblad van de H-Augustinusparochie.

De rekening en verantwoording over het boekjaar 2014 van de PCI van de H-Augustinus  te Amsterdam-Noord is op 23 Maart 2015 gezien en goedgekeurd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam en had als staat van baten en lasten een totaaltelling van Euro 6002,-

en een saldo van Euro -470,89.